§1 Allmänt

Allmänt

Nordic CleanWork AB (nedan benämnt CleanWork) är en plattform som tillhandahåller bokning av städtjänster som utförs av externa aktörer såsom leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners. Dessa allmänna villkor är tillämpliga på städtjänsterna som utförs genom CleanWork och gäller för både CleanWork som organisation med organisationsnummer 559424-3601 och dess kunder. CleanWork ger kunderna möjlighet att boka hushållsnära tjänster på plattformen.

Beställning av tjänster

Du kan beställa våra tjänster antingen genom vår webbplats, www.cleanwork.se, eller genom att skicka ett mail till support@cleanwork.se. För att få göra en beställning måste du vara minst 18 år gammal. Genom att boka en tjänst hos oss godkänner du våra allmänna villkor och bekräftar att du har gett oss korrekta uppgifter som vi har efterfrågat. När beställningen har slutförts betraktas tjänsten som bokad och avbokning kan endast göras enligt vad som anges i punkt 4 nedan.

§2 Behandling av personuppgifter

CleanWork är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och kommer att följa Dataskyddsförordningen 2016/679 genom att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Personuppgifterna som samlas in från Samarbetspartnern och Kunden eller från externa register kommer endast att användas för att genomföra avtalet och för CleanWorks kommunikation med Leverantören och Kunden. Dessutom kan CleanWork använda personuppgifterna för att erbjuda kunden andra tjänster relaterade till flyttstädningen. Leverantörer och Kund har rätt att begära tillgång, rättelse, begränsning eller radering av personuppgifterna, göra invändningar och återkalla samtycke vid behov. De har också rätt till dataportabilitet. För mer information om vår hantering av personuppgifter, se vår integritetspolicy.

§3 Tjänsternas genomförande

Uppdrag bokade hos CleanWork utförs utav våra samarbetspartners på ett särskilt anvisat sätt enligt checklistor som har upprättats för varje specifik tjänst. CleanWork har ansvar för att ta emot och bekräfta bokningsförfrågningar från Kunden på Leverantörens vägnar. Dessutom övervakar CleanWork regelbundet att alla Leverantörer/Samarbetspartners som utför tjänster genom CleanWork betalar alla nödvändiga skatter och avgifter samt har relevant försäkring. CleanWork tillhandahåller också kundtjänst och ansvarar för faktureringen till Kunden.

Leverantören/Samarbetspartnern agerar för egen räkning och är ansvarig för att utföra bokad tjänst på ett professionellt sätt. Leverantören/Samarbetspartnern är också ansvarig för att bemanningen av uppdraget är tillräcklig och av hög kvalitet. Om Leverantören/Samarbetspartnern behöver anlita egna underleverantörer i sällsynta fall, kan detta endast ske efter CleanWorks och Kundens godkännande. Leverantören/Samarbetspartnern garanterar att alla följer alla skyldigheter som regleras i avtalet, och de är inte återfinns i något belastningsregister.

Leverantören/Samarbetspartnern garanterar också att alla anställda har svenskt arbetstillstånd eller har beviljats undantag från arbetstillstånd i Sverige. Slutligen ska Leverantören/Samarbetspartnern alltid ha nödvändigt städmaterial för att fullfölja uppdraget.

§4 Avbokning

Enligt avtalet mellan CleanWork och dess kunder kan kunder avboka städtjänster kostnadsfritt om avbokningen görs minst 10 dagar innan det planerade utförandedatumet. Detta ger kunderna en viss flexibilitet om de behöver göra ändringar i sina planer eller behöver avboka tjänsterna av andra skäl.

Om kunden avbokar närmare utförandedatumet än 10 dagar kan en avgift komma att debiteras. Avgiften kommer att vara rimlig och beräknas baserat på olika faktorer, såsom typen av städtjänst som bokats och det planerade utförandedatumet. Detta för att täcka eventuella kostnader som CleanWork kan ha ådragit sig i samband med bokningen av städtjänsten.

Det är viktigt att notera att avgiften som debiteras inte är tänkt att vara en straffavgift, utan en kostnad som täcker de administrativa och logistiska kostnader som uppstår när en kund avbokar en tjänst nära utförandedatumet. CleanWork strävar alltid efter att ge sina kunder den bästa servicen möjligt och kommer att arbeta med kunderna för att hitta lösningar vid eventuella avbokningar.

§5 Betalning

CleanWork accepterar betalning för bokade tjänster via faktura till deras bankgironummer som anges på fakturan. Kunden är ansvarig för att betala fakturan inom förfallodatumet. Om betalning görs efter förfallodatum, kommer det att tillkomma en dröjsmålsränta på 24% årligen. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift om 99 kronor och om betalning fortfarande inte sker, kan ärendet skickas vidare till inkasso.

Eventuella invändningar mot fakturan måste göras senast samma dag som förfallodatum på fakturan för att de ska beaktas. Kunden samtycker till att CleanWork kan genomföra en kreditupplysning om Kunden innan avtalet ingås. Om Kunden inte går igenom kreditkontrollen, måste betalning ske i förskott.

Det är viktigt för Kunden att betala fakturan i tid för att undvika eventuella extraavgifter och problem med inkasso.

§6 RUT-avdrag

Vid flyttstädning tillämpas RUT-avdrag som standard för privatpersoner. RUT-avdraget innebär en skattereduktion av det faktiska arbetspriset om halva arbetskostnaden. Om utrymme för skattereduktion inte finns, kommer avdragen reduktion att bekostas kunden som bokat tjänsten.

§7 Reklamation

Vid flyttstädning gäller en garantitid på 7 dagar från datumet för utförandet. Om det uppstår några reklamationer under denna period, ska Leverantören/Samarbetspartnern åtgärda dessa senast tre arbetsdagar efter att reklamationen påpekats, eller den tid som Kund och Leverantören/Samarbetspartnern skriftligen har kommit överens om. Detta innebär att Leverantören/Samarbetspartnern är ansvarig för att eventuella brister som uppstår under garantitiden åtgärdas i tid för att Kund ska vara nöjd med städningen. Det är viktigt att notera att reklamationer måste göras inom garantitiden för att vara giltiga. Efter garantitiden anses städningen vara godkänd och eventuella ytterligare ändringar kommer att debiteras Kund.

§8 Ångerrätt

Vid avtal som ingås på distans har kunden enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (Distansavtalslagen) en ångerrätt. Det innebär att kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från avtalets ingående.

Om kunden väljer att utöva sin ångerrätt närmare utförandedatum än 10 dagar, har CleanWork rätt till en skälig ersättning för eventuella merkostnader. Detta regleras enligt §4 Avbokning. Om kunden vill utnyttja sin ångerrätt, ska CleanWork informeras om detta via e-post till support@cleanwork.se.

§9 Sekretess och konkurrens

CleanWork och Leverantören/Samarbetspartnern är skyldiga att inte lämna ut konfidentiell information som de har fått från den andra parten eller från utförandet av uppdraget utan godkännande från den andra parten eller kunden. De är endast befogade att lämna ut information som är nödvändig för att utföra uppdraget. Dessutom är de ansvariga för att se till att deras personal och eventuella underleverantörer också uppfyller samma skyldigheter när det gäller sekretess.

Sekretesskyldigheten gäller inte för information som är allmänt känd eller som parterna kan visa har blivit känd på annat sätt än genom uppdraget. Denna förbindelse gäller under avtalstiden och för en tid av ett år efter att avtalet har upphört att gälla.

§10 Ändring av villkoren

CleanWork förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren när det anses nödvändigt. Användarna av cleanwork.se ansvarar för att hålla sig uppdaterade om eventuella ändringar i villkoren. Genom att fortsätta använda cleanwork.se anses användarna ha godkänt de uppdaterade villkoren.

§11 Force majeure

Force majeure innebär att om en oförutsedd händelse inträffar utanför CleanWorks kontroll, såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut eller liknande, befrias CleanWork från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Detta gäller även omständigheter som medför fördyringar. Det är viktigt att påpeka att force majeure bara gäller omständigheter som CleanWork inte kan påverka eller förutse.

§12 Cookies

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och lagras på din webbläsare eller enhet när du besöker vår webbplats. Dessa cookies innehåller information om ditt besök på vår webbplats och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsens prestanda och ge dig en bättre användarupplevelse. Vi använder olika verktyg för att samla in och spåra information och data om användandet av vår webbplats.

Din IP-adress är anonymiserad tills du aktivt delar din personliga information med oss. Vi använder din IP-adress för att spåra hur vår webbplats används, till exempel hur länge en användare stannar på vår webbplats och vilka undersidor som besöks. Vi använder denna information för att förbättra webbplatsens funktionalitet och innehåll, samt för att anpassa vårt erbjudande till våra användares preferenser och intressen.

Du kan välja att blockera eller radera cookies från din webbläsare när som helst, men vissa delar av vår webbplats kan då fungera sämre eller inte alls. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy.

§13 Tvist

Vid eventuella tvister som rör uppdraget och som inte kan lösas mellan parterna på egen hand, så ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Detta gäller oavsett om tvisten uppstår under avtalstiden eller efter det att avtalet har upphört att gälla. Parterna åtar sig att samarbeta och försöka lösa eventuella tvister på ett fredligt sätt innan en rättslig process inleds.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.