Policy för visselblåsning

1. Bakgrund
1.1 Nordic CleanWork AB arbetar aktivt för att skapa en trygg och säker miljö för alla som kommer i kontakt med oss, oavsett om du är anställd, arbetssökande, konsult eller leverantör.

1.2 Vi har ett stort antal anslutna samarbetspartners som är helt fristående från oss som bolag. De utför uppdrag på vår begäran. Alla anslutna företag går igenom vår bakgrundskontroll som inkluderar bland annat att bolaget är registrerade för F/FA-skatt, anslutna till kollektivavtal eller betalar ut löner som likställs kollektivavtalsenliga löner. Vi kontrollerar även att våra anslutna samarbetspartners har gällande försäkringar.

1.2 För det fall du fattar misstanke om missförhållanden av allmänintresse eller lagöverträdelser inom Nordic CleanWork AB eller anslutna samarbetspartners kan du visselblåsa, vilket innebär att du uppmärksammar oss på ett problem så att vi kan vidta åtgärder.

1.3 Den här policyn ger dig information om vem som får visselblåsa, vad du kan visselblåsa om, hur du visselblåser, vad som händer när du visselblåst och vilka rättigheter du har som visselblåsare. Policyn uppdaterades senast den 1 februari 2024.

2. Får jag visselblåsa?
2.1 Om du tillhör, eller har tillhört, någon av grupperna nedan, får du visselblåsa till oss genom våra visselblåsarkanaler.

○     Anställda hos Nordic CleanWork AB

○     Praktikant eller hos Nordic CleanWork AB

○     Konsulter hos Nordic CleanWork AB

○     Arbetssökande hos Nordic CleanWork AB

○     Leverantör eller underleverantör till Nordic CleanWork AB

○     Aktiägeare i Nordic CleanWork AB

○     Styrelsemedlemmar i Nordic CleanWork AB

○     Rådgivare till Nordic CleanWork AB

○     Kund till Nordic CleanWork AB

3. Vad kan jag visselblåsa om?
3.1 Du kan visselblåsa om du har anledning att tro att det på Nordic CleanWork AB, eller anslutna städföretag har förekommit, eller kommer att förekomma:

○     missförhållande av allmänintresse, eller

○     lagöverträdelse.

3.2 Det kan röra sig om missförhållanden som grundar sig i att någon gör något, eller underlåter att göra något som den borde göra. Det spelar ingen roll om missförhållandet har uppkommit på grund av någons avsiktliga handlande eller genom en olyckshändelse.

3.3 Exempel på vad du kan visselblåsa om:

○     Ekonomisk brottslighet, som bokföringsbrott eller skattebrott,

○     Trakasserier, som mobbing eller sexuella trakasserier,

○     Diskriminering mot enskilda medarbetare,

○     Allvarliga brister i arbetsmiljön,

○     Allvarliga överträdelser av GDPR,

○     Allvarliga brister avseende informationssäkerhet,

○     Allvarliga brister i säkerheten på arbetsplatsen,

○     Korruption eller mutor,

○     Allvarliga brister i sådant som rör Nordic CleanWork ABs grundläggande intressen.

3.4 Du bör inte visselblåsa om sådant som rör ditt eget anställningsförhållande, exempelvis att du är missnöjd med din löneutveckling eller att du har för mycket att göra på jobbet. Sådana frågor bör istället lyftas med ansvarig chef. Det du visselblåser om måste förekomma inom ramen för vår verksamhet, vilket innebär att händelser av rent privat karaktär eller som inträffar inom en annan organisation inte ska rapporteras till oss.

4. Hur visselblåser jag?
4.1 Rapportera under fysiskt möte
Du kan även begära ett fysiskt möte för att redogöra för din rapport på plats hos genom att kontakta oss genom att ringa till 010-880 03 54. Om du samtycker kan vi komma att spela in vad vi pratar om på vårt möte. I annat fall kommer vi att upprätta ett protokoll som du ges möjlighet att granska och därefter signera.

4.2 Rapportera via e-post
Du kan visselblåsa till oss genom att maila en rapport till info@cleanwork.se. Din rapport bör vara så utförlig som möjligt för att vi ska kunna ta ställning till vilka uppföljningsåtgärder som blir aktuella. För det fall du har dokument eller bilder som kan styrka rapporten ber vi dig att bifoga dessa.

4.3 Rapportera via telefon
Du kan även inkomma med din rapport via telefon genom att ringa till 010-880 03 54 och avlägga din rapport muntligen. Om du samtycker kan vi komma att spela in din rapport. I annat fall kommer vi att upprätta ett protokoll som du ges möjlighet att granska och därefter signera.

4.4 Rapportera via fysiskt brev
Du kan även rapportera via fysiskt brev till följande address Nordenskiöldsgatan 10, 41309, Göteborg.

5. Vad vi inte behöver i anmälan
5.1 Vi ber dig att utelämna all information som inte är relevant för att avgöra om det skett ett missförhållande av allmänintresse eller en lagöverträdelse. Vidare ber dig vidare att inte inte inkomma med s.k. känsliga personuppgifter, vilket exempelvis kan vara information om någons hälsotillstånd, sexuella läggning eller röjer någons medlemskap i fackförening, om det inte är absolut nödvändigt för att kunna rapportera det aktuella missförhållandet.

6. Extern visselblåsning
6.1 Du kan även visselblåsa externt till myndigheter, under förutsättning att missförhållandet eller lagöverträdelsen faller inom deras ansvarsområde. Kontaktupplysningar till behöriga myndigheter samt beskrivning av deras respektive ansvarsområden finns tillgänglig på följande webbadress: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/

7. Vad händer sen?
7.1 Efter att du rapporterat kommer vi återkoppla till dig inom sju dagar, förutsatt att du inte avsagt dig ytterligare information eller inkommit med en rapport utan att lämna någon form av kontaktuppgifter. Återkopplingen kan antingen bestå av en mottagningsbekräftelse eller en övergripande beskrivning av de åtgärder vi vidtagit med anledning av din rapport.

7.2 Om vi skickar en mottagningsbekräftelse så återkommer vi därefter inom tre månader med en övergripande beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

7.3 Vanligtvis görs först en undersökning av riktigheten i rapportens påståenden. Därefter kan vi fatta beslut om att inte vidta åtgärder, eller överlämna ärendet till någon annan funktion inom Nordic CleanWork AB som beslutar om vidare åtgärder.

8. Hur skyddas jag?
8.1 Under förutsättning att du uppfyller kriterierna enligt ovan kommer du att erhålla skydd enligt lag. Om du som rapporterar omfattas av tystnadplikt kommer du inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

8.2 Du är vidare skyddad mot repressalier, vilket innefattar alla åtgärder som leder till någon form av skada för dig som rapporterar. Som repressalier räknas exempelvis avstängning, uppsägning, utebliven befordran, disciplinåtgärder, upphörande av provanställning, skada på anseende eller hävande av avtal (om du är en leverantör) eller andra negativa åtgärder. Skyddet gäller även andra som hjälper dig eller bolag som du äger eller har anknytning till.

8.3 Din rapport kommer att behandlas anonymt, om du väljer det, och den som hanterar uppföljningsärendet omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

9. Hur hanteras mina personuppgifter?
9.1 Vi kan komma att lagra personuppgifter från rapporten i upp till två år efter det att uppföljningsärendet har avslutats. För det fall det förekommer personuppgifter i rapporten som inte är relevanta kommer dessa att raderas.

9.2 Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

9.3 För det fall du vill ha ytterligare information om hur Nordic CleanWork AB behandlar personuppgifter och hur du kan nyttja dina rättigheter hänvisar vi dig till vår privacy policy: https://cleanwork.se/integritetspolicy/.

10. Hur kan jag ställa frågor?
10.1 Har du frågor om visselblåsning eller om hur vi hanterar din rapport kan du nå oss genom att ringa på 010-880 03 54 eller maila oss på info@cleanwork.se.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.